betreft:                INVISIO Afscheidsmodule.

jaar:                      2021

LEVERINGS VOORWAARDEN

 

 

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de kamer van Koophandel d.d. 2 februari 2007 onder nummer 01094508 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel I - offertes

 1. Alle offertes, waarbij het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend.
 2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
 3. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

Artikel II – Accepteren van orders

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 2. Indien niet binnen 30 dagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
 3. Indien een koper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de wederpartij te eisen, dat zij te zijnen genoegen zekerheid stelle, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen.
 4. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend, met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 14 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.
 5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel V.
 6. Tenzij anders overeengekomen mogen de in de orderbevestiging vermelde hoeveelheden een afwijking van aantallen vertonen van maximaal 10% meer of minder.
 7. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper, behoudens het in het vorige lid bepaalde, uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen twee weken schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 8. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen, welke 10% bedraagt van het factuurbedrag, tenzij partijen een hoger percentage uitdrukkelijk overeen zijn gekomen. Voorgaande bepaling is niet van toepassing, indien annulering plaatsvindt op grond van artikel V.

Artikel III - verzending en levering

 1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der goederen gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De goederen reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de goederen aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoersmiddel, gelegen het dichtst nabij de fabriek of het magazijn van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de goederen steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring "onvoldoende verpakt", tenzij door de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de goederen door de koper aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de verkoper. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.
 3. Alle goederen worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
 4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

Artikel IV - eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet volledig aan al zijn (betalings-) verplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan. Ter zake van deze goederen verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de goederen waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze. Voor zover het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud onder het NBW niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen en voor zover het eigendomsvoorbehoud op grond van artikel 89 lid 1 overgangswet van rechtswege wordt omgezet in een voorbehoud van pandrecht wordt de overdracht aangemerkt als bezitloos pandrecht op deze goederen, waartoe koper reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.
 2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde goederen anders dan overeenkomstig zijn normale bestemming van de goederen te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.
 3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de goederen welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 4. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel VIII lid 6.

Artikel V - de levertijd

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Deze termijn is derhalve niet te beschouwen als fatale termijn. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.
 2. Door de enkele overschrijding van deze termijn is verkoper derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan koper niet tot annulering van de desbetreffende overeenkomst over gaan. Verkoper moet derhalve eerst terzake in gebreke worden gesteld.
 3. Indien de levering voor of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, dient koper dit uitdrukkelijk schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst te bedingen. Alsdan heeft de koper het recht na overschrijding van de leveringstermijn zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te annuleren

Artikel VI - reclames

1a. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der goederen schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

1b. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de goederen terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

 1. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der goederen kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde alsnog worden ingesteld.
 2. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingsverplichting opgeschort- indien deze nog niet was ingegaan- totdat het geschil geregeld is.
 3. Goederen kunnen door de koper slechts geretourneerd worden, nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
 4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming door de verkoper kan eveneens eerst geretourneerd worden, nadat de verkoper zich daarmede akkoord heeft verklaard. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde goederen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten dier reparaties heeft akkoord verklaard.
 5. De verkoper verleent voor de door hem geleverde goederen jegens de koper garantie, gedurende de in lid 1a van dit artikel vermelde periode, voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden. Alsdan komen de kosten van reparatie respectievelijk vervanging voor rekening van de verkoper.
 6. Ingeval koper materiaal toelevert aan verkoper voor verdere verwerking, dan is verkoper verantwoordelijk voor een correcte verwerking, echter nimmer voor de materialen zelf. Door koper toegeleverd materiaal verblijft bij verkoper voor rekening en risico van koper.
 7. Indien koper aan de verwerking van door hem toegeleverde materialen bijzondere eisen stelt, dan aanvaardt verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.
 8. De verkoper is niet gehouden tot reparatie van schaden aan door hem geleverde goederen, indien de reclame buiten de garantie valt.
 9. Reparaties, waartoe de verkoper niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de koper, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden goederen moeten franco aan de verkoper worden geleverd en zullen niet franco aan de koper worden geretourneerd.

Artikel VII - niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.
 2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.
 3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal ook de andere partij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

Artikel VIII - de betaling

 1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen.
 2. In bijzondere omstandigheden kan verkoper gehele of gedeeltelijke betaling bij het aangaan van de overeenkomst verlangen.
 3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid geldt, ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, de dag van levering als factuurdatum.
 4. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
 5. Uitvoering gevende aan het bepaalde in de vorige alinea, kan de verkoper ineens op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen voor de eerste maand na de vervaldag ten bedrage van 1% van het factuurbedrag, welke toeslag niet door de koper behoeft te worden voldaan bij betaling binnen twee dagen na de factuurdatum.
 6. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in de vierde alinea van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% met de daarover berekende BTW van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro, vermeerderd met 15 euro voor administratiekosten.
 7. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in de zesde alinea bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

Artikel IX - aanmaning tot betaling

 1. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

Artikel X - gevolgen van non-betaling

 1. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

Artikel XI - creditnota's

 1. Eventuele creditnota's worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

Artikel XII - invordering achterstallige betalingen

 1. De verkopers kunnen vorderingen, voor zover zij drie maanden na de levering nog niet betaald zijn, ter invordering in handen stellen van een incassobureau.

Artikel XIII - toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Artikel XIV - bijzondere voorwaarden

 1. Wanneer INVISIO voor bijzondere gevallen gunstiger richtlijnen dan de hierboven vermelde heeft vastgesteld, zijn verkopers bevoegd deze richtlijnen te volgen. De daarin vervatte bijzondere voorwaarden gelden slechts, wanneer verkopers deze schriftelijk aan hun afnemers hebben medegedeeld bij het afsluiten van de koopovereenkomst. Tenzij anders vermeld, gelden zulke bijzondere voorwaarden uitsluitend voor die order, waarvoor zij zijn aangegeven.